תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי

 

 

כללי

·         הפוליסה מבטחת ציוד נייד כגון: עגורנים,מלגזות,מחפרים,מערבלים,נגררים,קטפות,משאבות בטון וכד', ישנם סוגים מסוימים של ציוד מתנייע או נגררים אותם ניתן לבטח לפי פוליסה לביטוח רכב.

·         הביטוח הנו על "בסיס כל הסיכונים", מכוסה כל נזק תאונתי למעט אלו המנויים ברשימת החריגים בפוליסה.

·         בסיס הביטוח לפי הפוליסה נקבע לפי ערך הציוד כחדש, בסיס זה משמש לחישוב פרמיית הביטוח.

·         הסיכונים השכיחים בביטוח זה הנם התהפכות,התנגשות,התמוטטות,גניבה/פריצה ונזק בזדון.

·         הכיסוי מוגבל לשטח מדינת ישראל ויש להרחיבו במידת הצורך.

·         הפוליסה מכסה הוצאות חילוץ וגרירה הנדרשות כתוצאה ממקרה ביטוח לרכוש המבוטח.

·         חישוב השיפוי במקרה נזק – סך ההוצאות ההכרחיות להחזרת הרכוש למצבו טרם האירוע כולל הוצאות פירוק,הרכבה,הובלה. מתגמולי הביטוח במקרה נזק חלקי נהוג לנכות בלאי (אלא אם כן הפוליסה נבנתה בצורה נכונה והושגה הסכמה עם המבטח ביחס לשיעור הפחתת הבלאי אם בכלל).

·         חישוב השיפוי במקרה אובדן מוחלט – במקרה של נזק כליל יפוצה המבוטח לפי ערך השוק של הרכוש המבוטח בעת אירוע הנזק.

 

חריגים בפוליסה

 

1.      נזקים ישירים של שבר מכני או קלקול חשמלי – פוליסת הביטוח כאמור אינה מכסה נזקים המכוסים על ידי ביטוח שבר מכני. שבר מכני וקלקול חשמלי הנם נזקים שכיחים מאוד בציוד כבד, ניתן להרחיב את הפוליסה לכסות סיכוני שבר מכני בדרך של קביעת סכום ביטוח נפרד (ערכו כחדש של הציוד).

2.      אובדן או נזק לרכוש המבוטח בעת היותו מגויס לשירות בטחוני – חריג זה לא ניתן לביטול.

3.      אובדן או נזק הנגרמים לרכוש המבוטח עקב שינויים,ניסויים או עומס ייתר – מאחר ושינויים ניסויים ועומס ייתר הם במידה מסוימת חלק מהפעילות השוטפת מומלץ לנסח את החריג באופן מצומצם יותר.

4.      אובדן או נזק לרכוש המבוטח שנגרמו כתוצאה ישירה של עבודות תיקון – חריג זה לא ניתן לביטול.

5.      זדון ורשלנות חמורה – נזק הנגרם במתכוון על ידי המבוטח או מי מטעמו לא ניתן לביטול יחד אם זאת נזק הנגרם ברשלנות חמורה שאינה נעשתה בכוונת זדון ניתן לבטח.

6.      אובדן או נזק שנגרמו במישרין ובין עקיפין, כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו קיימים במועד תחילת תוקפה של הפוליסה, אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד – חריג זה לא ניתן לביטול.

7.      נזק לחלקים מתכלים ולחומרי הפעלה –

·         נזק לצמיגים,מסועים,שרשראות,זגוגיות יהיה מכוסה רק אם נגרם כתוצאה ממקרה הביטוח, לדוגמא: נזק לצמיגים תוך כדי התנגשות.

·         הביטוח כאמור אינו מכסה נזק לחלקים מתכלים או חומרי הפעלה, ניתן להרחיב את הכיסוי לכסות על בסיס נזק ראשון כיסוי לחלקים מתכלים ולחומרי הפעלה.

 

8.      התבלות,בלאי,חלודה של כל חלק מהרכוש המבוטח שנגרמו או נבעו באורח טבעי משימוש רגיל או מעבודה רגילה.

9.      אובדן או נזק שאירעו בתחום: מחצבה,בתוככי מכרה או מנהרה – סוג עבודות אלו מהווה סיכון מוגבר על כן ניתן לקבל אישור המבטח לביטול החריג בתנאים מיוחדים.

10.  אובדן או נזק למכונית מכל סוג שהוא או לכלי טיס – לא ניתן לביטול.

11.  גניבה של חלקים וכלים אשר בעת הגניבה לא היו מחוברים פיזית לרכוש – ניתן להרחיב את הכיסוי לביטוח חלפים אביזרים אשר אינם צמודים לרכוש המבוטח כנגד פריצה במתכונת המקובלת בביטוח אש מורחב.

12.  נזקי מלחמה,פרעות ושביתות – נזקי מלחמה לא ניתן לביטול בעוד שניתן להרחיב את הכיסוי לגבי פרעות ושביתות.

13.  אובדן נזק או הפסד תוצאתי – נזק תוצאתי לא ניתן לביטול יחד אם זאת ניתן להרחיב את הפוליסה לכיסוי ההוצאה הנדרשת לשכירות של רכוש זהה לזה שניזוק זאת למשך תקופה קצובה (עד לתיקון הרכוש או החלפתו באחר), באותה צורה ניתן גם לבטח הפסד דמי שכירות הנגרמים לבעל הציוד במקרים בהם הרכוש המבוטח מושכר לאחר.

14.  חבות מכל סוג שהיא –

·         חבות בגין נזקי גוף יש לבטח במסגרת ביטוח חובה, במידה ולא ניתן יש לרכוש כיסוי לאחריות חוקית כלפי נזקי גוף (לכלים אשר לא ניתן לבצע עבורם ביטוח חובה) בגבולות אחריות מתאימים.

·         ביטוח רכוש לצד ג' – יש לבצע ביטוח זה בגבולות אחריות מתאימים במסגרת פוליסה נפרדת לביטוח רכב.

·         ביטוח חבות כלפי עובדים – יש לרכוש באופן נפרד ביטוח זה .

 

15.  סיכונים גרעיניים – לא ניתן לביטול.

16.  אובדן או נזק לרכוש כתוצאה ישירה מהמשכת הפעלתו לאחר שניזוק ולא תוקן – לא ניתן לביטול.

17.  אובדן או נזק שאירעו בעת שהציוד המבוטח מושכר או מושאל ללא מפעיל מורשה מטעם המבוטח – חריג זה ניתן לביטול.

18.  אובדן או נזק שאירעו בעת שהציוד המבוטח נגרר שלא באמצעות אמצעי ואביזרי גרירה תקניים ותקינים – ניתן לנסח את הסעיף בצורה שונה שתטיב עם המבוטח.

19.  הוצאות גרירה וחילוץ במקרה של רכוש שניזוק – ניתן לביטול.

20.  נזקי רעידת אדמה– ניתן לרכוש את הכיסוי תמורת פרמיה נוספת.

21.  גניבה של עובד המבוטח או בשיתוף עימו – ניתן לביטול לגבי העובד.

22.  נזקי טבע – ניתן לרכוש תמורת פרמיה נוספת.

23.  נזק בזדון – ניתן לביטול.

24.  גניבה של הרכוש המבוטח או נזק עקב פריצה לתוכו  - ניתן לביטול.

25.  נזק שארע לרכוש על פני ים,נהר,אגם – לא ניתן לביטול, ניתן לבטח סיכונים אלו תחת כיסוי מיוחד.

 

כאמור אנו במשרדנו מייחסים חשיבות רבה בבניית הכיסוי הביטוחי לכלים אלו בייחוד לאור שווים, אופי פעילותם, הסיכונים הנובעים בעת שימושם וחריגי הביטוח הקיימים בפוליסת ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה) המקובלת בשוק.

 

על כן בנינו מספר מודלים לביטוח משאבות בטון, עגורנים, מכונות קידוח וציוד הנדסי אחר, תוכניות אלו מיושמות כיום עבור מבוטחנו בניהם ניתן למצוא קבלנים מובילים, יבואני כלי צ.מ.ה, חברות של משאבות בטון, חברות להשכרה ומכירת עגורנים, חברות קידוח ורבים אחרים. נשמח להציג בפניך תוכניות אלו.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד